vQP` - 5.1km 25m - Park-O Tour Hokkaido 2020 2 [OcXь] 2020N0724
 bOʕՓxPQRSTU
P4.0%1:20128c   1:10   1:23ؖ{~   1:27c   1:31ˍ   1:32ɓ^   1:55
PQ4.3%1:2439c   1:21   1:24ˍ   1:28ؖ{~   1:38ɓ^   1:42c   2:24
QR7.2%2:22125ˍ   2:18c   2:18   2:31ɓ^   2:38ؖ{~   2:59c   3:31
RS2.9%0:5776c   0:56   0:57ؖ{~   0:59ˍ   1:02ɓ^   1:06c   1:13
ST3.8%1:1521   1:09c   1:12ɓ^   1:25ؖ{~   1:28ˍ   1:42c   1:47
TU2.8%0:5637c   0:53ˍ   0:57   0:57ɓ^   1:00ؖ{~   1:09c   1:35
UV1.1%0:219   0:19c   0:20ؖ{~   0:25c   0:28ɓ^   0:31ˍ   1:56
VW2.1%0:4239c   0:37   0:40ɓ^   0:50ؖ{~   0:54ˍ   0:57c   1:03
WX5.2%1:4375   1:34c   1:44ˍ   1:51ɓ^   1:55ؖ{~   2:02c   2:33
X102.5%0:4959ˍ   0:47c   0:47   0:54ɓ^   1:01ؖ{~   1:14c   1:44
10115.5%1:4852   1:40ˍ   1:48ɓ^   1:56ؖ{~   2:13c   2:59c   4:50
11124.7%1:32309ˍ   1:23c   1:24ؖ{~   1:49   2:05ɓ^   2:52c   3:15
12133.2%1:0334   1:00c   1:01ˍ   1:07ɓ^   1:08ؖ{~   1:35c   2:22
13142.6%0:5251c   0:49ˍ   0:51   0:56ɓ^   1:03ؖ{~   1:15c   1:27
14156.4%2:07309ˍ   1:51   1:52ؖ{~   2:37ɓ^   3:08c   3:21c   3:52
15168.5%2:47156ˍ   2:36   2:46c   3:00ؖ{~   3:26c   3:56ɓ^   7:54
16172.8%0:55104ˍ   0:54ؖ{~   0:54   0:58c   0:59ɓ^   1:04c   1:07
17182.8%0:5547c   0:50   0:54ˍ   1:01ɓ^   1:01ؖ{~   1:14c   1:50
18194.0%1:19106c   1:08ˍ   1:23   1:26ɓ^   1:31ؖ{~   1:43c   2:52
19205.4%1:4796ˍ   1:44c   1:47   1:51ɓ^   2:18ؖ{~   2:32c   3:50
20214.7%1:33169c   1:19   1:37ˍ   1:44ɓ^   2:10ؖ{~   2:23c   3:09
21229.4%3:05130   2:44ɓ^   2:55ؖ{~   3:36c   3:58c   4:48 
224.1%1:21129   1:13c   1:18ؖ{~   1:33ɓ^   1:51c   2:04 
v100.0%0:32:561000:32:50c0:38:23ؖ{~0:41:05ɓ^0:44:54c0:53:59ˍ   DISQ

Made with bvRobgQ (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.